Developers API

Mã Token của bạn:

Dành cho nhà phát triển sử dụng API sẽ trả về phản hồi trong định dạng JSON.

Tất cả những gì bạn cần làm là gửi yêu cầu GET với mã token và URL rút gọn của bạn giống như sau:

https://apimanegement.blitly.io/api/public/gen-shorten-link?apikey=&url=https://yourlink.com

Bạn sẽ nhận được phản hồi giống như ví dụ bên dưới.

{"id": "OQSF0A4", "url": "https://yourlink.com", "remaining": 999}

Trong đó:

  • id: Mã rút gọn của bạn, thêm domain của chúng tôi phía trước để tạo thành link rút gọn
  • url: Đường dẫn bạn muốn rút gọn
  • remaining: Số lượt rút gọn con lại của bạn trong ngày

Lưu ý
  • Mã token và URL rút gọn của bạn là bắt buộc
  • Nếu có lỗi xảy ra, thì chúng tôi sẽ thông báo nội dung lỗi đính kèm.
  • Mỗi ngày được sử dụng tối đa 1000 link.