Số dư khả dụng

$0

Thanh toán đang chờ

$0

Rút tiền

- Khi tài khoản của bạn đạt đến số tiền tối thiểu trở lên, bạn có thể yêu cầu thu nhập của mình bằng cách nhấp vào nút ở trên. Khoản thanh toán sau đó sẽ được gửi đến tài khoản rút tiền của bạn trong những ngày làm việc không quá 1 ngày sau khi yêu cầu. Vui lòng không liên hệ với chúng tôi về các khoản thanh toán trước ngày đáo hạn.

- Để nhận thanh toán của bạn, bạn cần phải điền vào phương thức thanh toán và ID thanh toán đây nếu bạn chưa làm như vậy. Bạn cũng được yêu cầu điền vào tất cả các trường bắt buộc trong phần Chi tiết Tài khoản với dữ liệu chính xác.

Lịch sử giao dịch
STT Ngày tạo Trạng thái Số tiền Phương thức thanh toán Tài khoản thanh toán Mã giao dịch Lý do từ chối
  • Đang giải quyết Thanh toán đang được kiểm tra bởi nhóm của chúng tôi.
  • Đang được duyệt Khoản thanh toán đã được phê duyệt và đang chờ gửi.
  • Hoàn thành Thanh toán đã được gửi thành công đến tài khoản thanh toán của bạn.
  • Hủy bỏ Thanh toán đã bị hủy bỏ.
  • Trả lại Thanh toán đã được trả lại cho tài khoản của bạn.
Loading…