Hỗ trợ
Lịch sử hỗ trợ
STT Ngày tạo Trạng thái Tiêu đề Nội dung Câu trả lời
  • Tiếp nhận hỗ trợ Câu hỏi của bạn đã được bộ phận hỗ trợ tiếp nhận.
  • Đã trả lời Câu hỏi của bạn đã được trả lời.
  • Từ chối trả lời Câu hỏi của bạn bị từ chối trả lời.